Typ mKonta

Typ konta

Osobní údaje majitele

Oslovení

Uveďte, prosím, pouze české rodné číslo.


Souhlas se zpracováním osobních údajů klientů mBank

Jsem si vědom(a) skutečnosti, že mBank je jako banka ze zákona povinna, resp. oprávněna, zpracovávat některé mé osobní údaje bez mého souhlasu v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb, a to pro účely: 1) dodržování právních povinností mBank, 2) plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a mBank a 3) ochrana práv a právem chráněných zájmů mBank.Dále jsem si vědom(a) a zároveň souhlasím s tím, aby mBank v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb zpracovávala mé osobní údaje pro účely: 1) reklamy a marketingu, 2) vzájemného informování věřitelských subjektů a sdružení o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a žadatelů o nabízené služby a 3) zkvalitnění péče o klienty.V souvislosti s uzavíráním bankovních obchodů mezi mnou a mBank a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů dále tímto výslovně souhlasím s tím, aby mBank shromažďovala, zpracovávala a uchovávala některé údaje vztahující se k mé osobě, včetně rodného čísla a případně též některých údajů o zdravotním stavu, a rovněž aby monitorovala a případně též zaznamenávala veškerou komunikaci mezi mnou a mBank, a to včetně nahrávání telefonických hovorů.

Rozsah, způsob, doba a ostatní podmínky uvedených zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále jen „ Informace“). Byl(a) jsem poučen(a), že udělení mého souhlasu je dobrovolné. Neudělím-li jej, je mBank oprávněna odmítnout poskytnout mi některé své produkty či služby, pokud shledá, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby potřebný. Byl(a) jsem poučen(a), že souhlas se zpracováním osobních údajů pro reklamní a marketingové účely mohu kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že před podpisem tohoto souhlasu jsem se řádně seznámil(a) s obsahem Informace, a to ve znění aktuálním ke dni udělení tohoto souhlasu. Byl(a) jsem rovněž informován(a), že aktuální znění Informace mohu kdykoli získat na internetových stránkách mBank: www.mbank.cza na obchodních místech mBank.

Souhlasím *
Uvedenému skutečně rozumím a souhlasím

Jak si přejete dokončit Vaši žádost?

 

 


 

Dodatečné informace


Dále

* - označuje povinné položky

Potřebujete-li s něčím poradit nebo něco vyřídit, kontaktujte naši mLinku!

Operátoři jsou Vám k dispozici:
Po-Ne: 7:00 – 21:00

mLinka:

222 111 999

Volání na obě čísla je zpoplatněno dle ceníku Vašeho telefonního operátora.

* - označuje povinné položky